Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (zwanym dalej: „RODO”) informujemy, iż:

– administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Chorób Mózgu, ul. Bałdyka 11/1, 44-240 Żory, nr KRS: 0000415316, NIP 7123271415, Regon 061401510, adres e-mail: fundacjachorobmozgu@gmail.com.

– administrator może przetwarzać informacje o użytkownikach strony (jego dane osobowe obejmują między innymi zakres: imię, nazwisko, numer telefonu,  adres e-mail, inne dane podane dobrowolnie przez osobę w treści wiadomości) w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z adresatami oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;

– podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c, f RODO;

– dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do należytego i rzetelnego wywiązywania się z realizacji celów, o których mowa powyżej, odpowiednio dla każdego celu z osobna, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 6 lat, czyli do terminu przedawnienia roszczeń, a w przypadku wszczęcia ewentualnego postępowania sądowego również po tym terminie. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych;

– posiadają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

– posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

– Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

– w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień należy skierować wniosek drogą elektroniczną na adres: fundacjachorobmozgu@gmail.com;

– administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

– Państwa dane osobowe nie będę udostępniane innym podmiotom aniżeli tym upoważnionym na podstawie przepisów prawa bądź podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenia administratora, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie w oparciu o umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniami;

– podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.